Projekt zakończony

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest wzrost możliwości zawodowych i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie doświadczenia zawodowego przez 26 osób młodych (16K,10M), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 roku do 10.2020 roku poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy.

Aktualności

Nie masz doświadczenia? Z nami je zdobędziesz!

25 września 2019

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: Aktywizacja zawodowa osób młodych w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach ww. projektu uczestnicy objęci zostaną indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 roku do 06.2020 roku poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy. Do projektu zapraszamy 26 osób młodych (16K,10M), w tym […]